“சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடங்கொடுங்கள்; அவர்களைத் தடைபண்ணாதிருங்கள்; பரலோகராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது.”

“Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of such is the kingdom of heaven.”

மத்தேயு / Matthew 19:14

Kids Video

[embedyt]https://www.youtube.com/playlist?list=PLUqIV3BQwHmaiDnDIXeTMe99OTTiJQIrj&layout=gallery[/embedyt]